Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Om geldig te zijn dienen klachten ons bij aangetekend schrijven toe te komen (a) in geval van een klacht wegens niet-conformiteit, acht dagen na levering van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na ontdekking van dit gebrek en ten laatste zes maanden na de levering.  Onze waarborg beperkt zich in ieder geval tot vervanging van de goederen en, indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de prijs.
 2. Door aanvaarding van deze factuur verklaart de koper zich niet te zullen ontdoen van de hierop vermelde goederen, die eigendom blijven van de verkoper tot het bedrag volledig betaald is.
 3. Behoudens andere schriftelijke overeenkomsten zijn alle facturen betaalbaar uiterlijk 15 dagen na factuurdatum. Wij behouden ons tevens het recht voor de bestellingen tegen rembours uit te voeren.
 4. Eventuele betwistingen kunnen alleen voor de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en Vredegerecht van het kanton Kapellen worden beslecht.
 5. Voor facturen die betaalbaar gesteld zijn in periodieke termijnen, wordt het volledige factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar van zodra de achterstal van betaling één vervallen termijn beloopt.
 6. Indien de koper op de vervaldag het bedrag van de factuur niet heeft betaald, zal het bedrag van de factuur forfaitair en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% ten titel van conventionele schadevergoeding en dit met een minimum van 50 EUR.  Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 10% per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.
 7. Door niet betaling van een factuur op vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden.
 8. Klachten of bezwaren met betrekking tot gedane leveringen dienen gedaan binnen acht dagen na de levering om met geldigheid onderzocht te kunnen worden.
 9. Alle verzendingen gebeuren steeds op risico en eigen verantwoordelijkheid van de klant, wat ook het vervoermiddel zij.
 10. Door de aanvaarding van de factuur erkent de koper kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden hier vermeld en aan deze verkoopsvoorwaarden te hebben gekocht.
 11. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Ze is geldig mits onze schriftelijke aanvaarding.  In dergelijk geval is de klant een forfaitaire vergoeding van 40% van het gefactureerde bedrag verschuldigd.

 

Vrijstelling van waarneming en ondertekening van onze rekeningen krachtens machtiging nr. 190 van het Ministerie van Financiën van 11.1.74 refertes TC PR/100/190 – 11de directie.