Privacy, policy en cookies

Artikel 1 – Verwerking van gegevens

1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende merken (voor een actueel overzicht, zie www.pelckmansuitgevers.be) verwerkt Pelckmans uitgevers nv bepaalde gegevens van de Klant.

1.2. De Klant heeft het recht op toegang tot deze gegevens en om bepaalde onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of aan te vullen. De Klant zal daartoe contact opnemen met Pelckmans uitgevers nv.

1.3. Pelckmans uitgevers nv zal de gegevens van de Klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de Klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van de verbintenissen van Pelckmans uitgevers nv, onder meer doch niet beperkt tot de correcte levering van de door de Klant bestelde Producten.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die verzameld worden

Door u opgegeven persoonsgegevens

2.1. Volgende gegevens dienen door de Klant te worden meegedeeld bij de bestelling of registratie:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Land
 • Telefoon
 • Adres (eventueel bijkomend leveringsadres)
 • Betalingsgegevens  

Cookies

2.2. Naast deze gegevens worden ook bepaalde gegevens verzameld via cookies (zie artikel 8).

Automatisch gegeneerde gegevens

2.3. Tijdens het gebruik van de dienstverlening kunnen automatisch gegenereerde gegevens over het surfgedrag van de gebruiker aan Pelckmans uitgevers nv ter beschikking worden gesteld, zoals uw IP-adres en het type browser. Deze gegevens kunnen mogelijk persoonsgegevens betreffen.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. De persoonsgegevens van de Klant worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:

 • Om de dienst/Producten aangeboden op de Website te kunnen leveren;
 • Om een marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
 • Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen;
 • Om het verstrekken van informatie over Pelckmans uitgevers nv, haar merken en haar Producten via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende aanbiedingen die de Klant zouden kunnen interesseren, in zoverre de Klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd bij het aanmaken van zijn gebruikersaccount;
 • Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat .

Artikel 4 – Duur van het bijhouden van de gegevens

4.1. Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren.

Artikel 5 – Recht van toegang en verbetering

5.1. De Klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail of per brief aan het adres in artikel 1 van de Algemene voorwaarden, mits bijvoeging van een kopie van identiteitskaart. Pelckmans uitgevers nv zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.

Artikel 6 – Recht van verzet

6.1. De Klant kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten aan uitgeverij@pelckmansuitgevers.be.  De Klant kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Pelckmans uitgevers nv zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Pelckmans uitgevers nv heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan Pelckmans uitgevers nv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 8 – Cookies

8.1. De Website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de Klant te onderscheiden van andere gebruikers van de Website. Dit helpt Pelckmans uitgevers nv om de Klant een betere gebruikservaring te bieden wanneer gebruikers de Website bezoeken en laat Pelckmans uitgevers nv toe de Website te optimaliseren.

8.2. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website kunnen identificeren. Zij helpen Pelckmans uitgevers nv enkel de werking van de Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van de gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is.

8.3. Bij het openen van de Website, zal de Klant een pop-up banner te zien krijgen die wijst op het gebruik van cookies. In die banner zit een link naar deze Privacy Policy. De Klant zal worden uitgenodigd het gebruik van cookies te aanvaarden door dit via het daartoe in de banner voorziene vakje aan te vinken. Indien de Klant, zonder dit vakje aan te vinken doorklikt naar andere plaatsen op de Website, zal dit aanzien worden als een onbetwistbare toestemming met het gebruik van cookies. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden aan te vinken, aanvaardt de Klant eveneens het gebruik van cookies. Om de Website optimaal te kunnen gebruiken dient de Klant de cookies te aanvaarden wat mogelijk is via de browserinstellingen.

8.4. De Klant kan cookies blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Tevens kan de Klant de verleende toestemming intrekken door hiervoor contact op te nemen met Pelckmans uitgevers nv via e-mail dan wel per gewone post op de in deze Privacy Policy vermelde contactgegevens.

8.5. Volgende cookies worden door Pelckmans uitgevers nv gebruikt:

- _rtPol: cookie om na te gaan of de Klant de Privacy Policy en dus ook het gebruik van cookies aanvaardt. Indien de waarde 1 is betekent dit dat de Klant het gebruik van cookies heeft aanvaard. Is de waarde 0 dan heeft de Klant de Privacy Policy niet aanvaard. De bewaartermijn voor deze cookie is 1 jaar;

- _rtLog: cookie die een “Visitor ID” voor de Klant creëert: indien de Klant de Website voor de eerste keer bezoekt, wordt er een nieuwe “Visitor ID” aangemaakt. Als de Klant al een “Visitor ID” heeft, zal bij een volgend bezoek aan de Website deze “Visitor ID” worden gebruikt. Alle tijdens het bezoek van de Website gebruikte data worden onder deze “Visitor ID” opgeslagen: geografische locatie, browser, schermresolutie, datum van bezoek, bezochte tijd per specifieke pagina, aantal bezoeken, aantal bekeken pagina’s per sessie en in totaal, huidige duurtijd van het bezoek en totale duurtijd van bezoek. De bewaartermijn van deze cookie eindigt wanneer de browsing sessie eindigt;

- _rtLogP: cookie die aangeeft dat een bezoeker/Klant een reeds bestaande bezoeker van de Website is. De bewaartermijn van deze cookie is 1 jaar.

Artikel 9 – Links naar de websites van derden

9.1.    Indien de Website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door Pelckmans uitgevers nv worden beheerd, zal Pelckmans uitgevers nv op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s).

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. De beperking van de aansprakelijkheid van Pelckmans uitgevers nv zoals omschreven in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie.

10.2. Pelckmans uitgevers nv heeft het recht om de Website aan te passen op eender welk moment zonder de Klant hiervan te moeten verwittigen. Pelckmans uitgevers nv kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de Klant zou ondervinden indien de Website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn. De Klant aanvaardt dat Pelckmans uitgevers nv geen ononderbroken toegang tot de Website kan garanderen.

10.3. Pelckmans uitgevers nv zal echter alle redelijke maatregelen treffen om een zo goed mogelijke werking van de Website aan te bieden.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijke wetgeving

11.1. Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op geschillen omtrent de toepassing of uitvoering van huidige Privacy Policy.

Artikel 12 – Contact

12.1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact opnemen met Pelckmans uitgevers nv, tevens de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

Pelckmans uitgevers nv
Brasschaatsteenweg 308
2920 Kalmthout
uitgeverij@pelckmansuitgevers.be

12.2. Voor bijkomende informatie aangaande de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder gevoelige gegevens, onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 of toekomstige dwingende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kan de Klant ook terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be).

E-mail disclaimer

De informatie in deze mail is vertrouwelijk en enkel bedoeld voor de in het bericht aangeduide geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, vragen wij u de afzender te verwittigen en het origineel en alle eventuele kopijen ongelezen te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Pelckmansuitgevers.be is niet verantwoordelijk voor de juiste en volledige transmissie van de informatie in deze drager of een vertraging van de ontvangst ervan. Pelckmansuitgevers.be kan niet garanderen dat deze email vrij van virussen is, of dat de mail verzonden is zonder de ongeoorloofde tussenkomst van een derde partij.

Pelckmansuitgevers.be kan geen waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de informatie in het e-mailbericht geven en kan derhalve daaruit geen verplichtingen op zich nemen. Pelckmansuitgevers.be is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of het zich baseren op dit e-mailbericht en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

Aan dit bericht – inclusief de bijlagen – kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wettelijk bindende verplichtingen kunnen alleen het gevolg zijn van een geschreven document, ondertekend door gemachtigde vertegenwoordigers